แบบสอบถาม ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY


คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานแทนสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY คณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงได้จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้น
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนครพนมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY ตามประเด็นคำถามดังต่อไปนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy