แบบประเมินค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ ท่านมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนค่านิยม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างและเลือกช่องคำตอบ
รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1 หมายถึง มีส่วนร่วมในค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุขน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีส่วนร่วมในค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุขน้อย
3 หมายถึง มีส่วนร่วมในค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุขปานกลาง
4 หมายถึง มีส่วนร่วมในค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุขมาก
5 หมายถึง มีส่วนร่วมในค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด
1. Mastery (เป็นนายตนเอง) *
1
2
3
4
5
1.1 ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.3 ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4 ร่วมเป็นหูเป็นตา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตทุกประเภท
1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
2. Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) *
1
2
3
4
5
2.1 ใส่ใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2.2 พัฒนางานใหม่อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
3. People centered (ใส่ใจประชาชน) *
1
2
3
4
5
3.1 ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีความสะดวกสบาย มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อและเป็นที่ไว้วางใจ
3.2 ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่า
3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน) *
1
2
3
4
5
4.1 เปิดใจรับฟัง ความเห็นต่างอย่างเคารพและให้เกียรติ
4.2 ธำรงสัมพันธภาพ ฉันท์พี่น้องชาวสาธารณสุข
ความคิดเห็นอื่นของผู้ประเมิน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse