แบบสอบถามความพึงพอใจของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล / เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
2.2 ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
2.3 ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
2.5 ภาพรวมต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
วัน / เดือน /ปี ที่ตอบ
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service