แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานซ่อมบำรุง & IT Clinic สัญจร
** งานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
ประเภทการให้บริการ
การให้บริการแบบ *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. เพศ *
1.2 ประเภทผู้ใช้บริการ *
1.3 คณะ/หน่วยงาน *
1.4 สำนักงานอธิการบดี
*เฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยงานอธิการบดี*
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2.1 การให้บริการซ่อมบำรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. การสำรวจ และสอบถามข้อมูลด้านการซ่อมบำรุง
2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
3. มีระบบสนันสนุนการให้บริการ
4.ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
5. การให้บริการตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
6. คุณภาพของงานหลังจากได้รับบริการ
7. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
Clear selection
2.2 ข้อเสนอเเนะ/ควรปรับปรุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse