Vpisna pola / Modulo di associazione
Prosvetno društvo Podgora - Circolo culturale Podgora APS
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Obvestilo o varstvu osebnih podatkov / Informativa sulla protezione dei dati
Obvestilo v skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 z dne 27. 04. 2016, v nadaljevanju GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov).

/

Informativa ex art. 13 del regolamento UE 2016/679 dd. 27/04/2016, in seguito denominato GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Namen obdelave in pravna podlaga / Finalità della raccolta dei dati e base giuridica
Obdelali bomo sledeče podatke:

a) Ime, priimek in datum rojstva so potrebni pri sestavi članske knjige, pravna podlaga za obdelavo pa je zakon ZU 03. 07. 2017 št. 117, člen 15.

b) Elektronski naslov ali telefonska številka sta potrebni pri sklicu občnega zbora. Pravna podlaga je članstvo. Iste kontakte bomo uporabili pri sporočanju dejavnosti društva. Pravna podlaga je v tem primeru privolitev.

c) Fotografije in videoposnetke za objavo na socialnih omrežjih, spletni strani, medijih in za hranjenje v zgodovinskem arhivu društva. Pravna podlaga za obdelavo je privolitev.

 /

a) Nome, cognome data e di nascita sono necessari per redigere l'albo degli associati, sulla base giuridica del decreto legislativo 03/07/2017 nr. 117, art. 15.

b) L’indirizzo e-mail o il numero di telefono sono necessari per le comunicazioni riguardanti la convocazione dell’assemblea degli associati. La base giuridica è il contratto associativo. Gli stessi contatti verranno utilizzati per comunicare le eventuali attività del circolo. In questo caso la base giuridica è il consenso.

c) Fotografie e video per la pubblicazione su social media, sito del circolo, media e archivio storico del circolo. La base giuridica è il consenso.

Dodatne potrebne informacije za zagotovitev poštene in pregledne obdelave / Ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
Podatke bomo hranili samo dokler boste člani društva ali do termina, ki ga predvideva zakon. Pravico imate do dostopa svojih osebnih podatkov in lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave. Pravico imate do ugovora glede obdelave in prenosljivosti podatkov. Pravico imate do pritožbe zoper nadzorni organ na naslov: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma ali na spletni strani www.garanteprivacy.it.

Če ste privolili k obdelavi osebnih podatkov, imate pravico, da slednjo kadarkoli prekličete. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

● Zagotovitev podatkov pod točko a) je zakonska obveznost​: član mora zagotoviti te podatke, drugače včlanitev ni možna.

● Zagotovitev podatkov pod točko b) je obvezna​ za izpolnjevanje pravic in dolžnosti v statutu društva.

● Uporaba podatkov pod točko b) za prejemanje sporočila o dejavnostih društva ni obvezna​ in ne prepreči včlanitev v društvo.

● Zagotovitev podatkov pod točko c) ni obvezna​ in ne prepreči včlanitve v društvo.

/

Le informazioni verranno conservate finché sarete membri del circolo o fino al termine previsto dalla legge. Avrete il diritto di accesso ai vostri dati personali e potrete richiederne la correzione, la cancellazione e la limitazione del trattamento o l'opposizione del trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Avrete il diritto di reclamo verso l'organo di controllo all'indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma ovvero all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Se avete acconsentito al trattamento dei dati, avete il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca non inficia la legittimità del trattamento che si è svolta fino alla data della revoca.

● La fornitura dei dati al punto a) è un obbligo legale: il soggetto dovrà fornire dette informazioni, diversamente non potrà associarsi.

● La fornitura dei dati al punto b) è obbligatoria per l’espletamento dei diritti e dei doveri dello statuto del circolo.

● L’utilizzo dei dati del punto b) al fine di ricevere comunicazioni riguardanti l’attività del circolo è facoltativa e richiede il consenso.

● La fornitura dei dati del punto c) non è obbligatoria e non pregiudica l'associazione al circolo.

Izjava o privolitvi / Dichiarazione di consenso
Podpisani/a član/članica ​glede na informacije predvidene po 13. členu Splošne uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov, izjavljam, da sem prebral to obvestilo in dajem svojo privolitev v skladu s 6. in 7. členom iste Uredbe za:

/

Il/ La sottoscritto/a socio/a, riguardo le informazioni previste dal 13 articolo del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati, dichiaro di aver letto la presente informativa e presto il mio consenso conformemente al 6 e 7 articolo dello stesso Regolamento a:
*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Prosvetno drustvo Podgora - Circolo culturale Podgora aps. Report Abuse