แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ❑ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ *
ท่านมาติดต่อที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่องใดบ้าง
เรื่องที่ท่านมาติดต่อ *
Required
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อมาน้อยเพียงใด
กรุณาให้คะแนน ถ้าท่านพอใจมาก 5 คะแนน จนถึง พอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานและให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ/ปรึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการ
1.บริการอย่างเป็นระเบียบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ให้การยุติธรรม ตามลำดับก่อน-หลัง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสถานที่
1.มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.มี่สื่อหรือสิงพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.มีน้ำดื่มบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.มีที่นั่งหรือที่พักสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service