แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อ/ขอรับบริการ ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2562
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบ ที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.อายุ
Your answer
3.การศึกษาสูงสุด
4.อาชีพ
ส่วนที่ 2 เรื่องที่มาติดต่อ/ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจในการมาติดต่อ/ขอรับบริการ
1. ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
2.1 การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.3 การให้บริการตามลำดับ มาก่อน-มาหลัง ได้ถูกต้อง
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
3.4 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับการให้บริการ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการ มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่
5. ท่านมีความพึงพอใจ ในการมาติดต่อ/ขอรับบริการ ภาพรวม อยู่ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
.
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Your answer
(ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้)
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy