แบบกรอกคะแนนการสอบสูตรคูณ ปีการศึกษา 2560
ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามคำถามด้านล่างนี้
โรงเรียน *
กรอกชื่อโรงเรียนของท่าน ตัวอย่างเช่น : อนุบาลประโคนชัยฯ
Your answer
กลุ่มเครือข่าย *
โรงเรียนท่านอยู่กลุ่มเครือข่ายไหน ตัวอย่างเช่น : ประโคนชัย 1 เลื่อนลงไปเลือกที่ ประโคนชัย 1
กรอกข้อมูลการสอบสูตรคูณ ปี2560 ป.3 - ม.3
ให้กรอกข้อมูลครบทุกคำถาม กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนครบชั้น ให้กรอก 0 ในช่องคำตอบ
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ป.3 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ป.3 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ป.3 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ให้กรอก 9
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ป.3 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ป.4 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ป.4 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ป.4 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ให้กรอก 9
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ป.4 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้น ป.5 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ป.5 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ป.5 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ป.5 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ให้กรอก 9
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ป.5 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ป.6 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ป.6 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ป.6 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ให้กรอก 9
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ป.6 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ม.1 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ม.1 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ม.1 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ให้กรอก 10
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ม.1 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ม.2 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ม.2 ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ม.2 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ให้กรอก 10
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ม.2 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียน ม.3 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบ ถ้าไม่มีนักเรียนขาดสอบให้ใส่ 0
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่เข้าสอบ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนรวม ของนักเรียนช้ัน ม.3ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีนักเรียน 20 คน เข้าสอบ 20 คน ได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 100
Your answer
คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวม หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
สูตรการหาคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย = คะแนนเฉลี่ย X 100 หารด้วย คะแนนเต็ม 20
Your answer
คะแนนสูงสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนสูงสุดของนักเรียนชั้น ม.3 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ให้กรอก 10
Your answer
คะแนนต่ำสุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
ให้กรอกคะแนนต่ำสุดของนักเรียนชั้น ม.3 ตัวอย่างเช่น นักเรียนสอบได้คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน ให้กรอก 5
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ต้องสอบได้คะแนน ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
Your answer
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์ *
สูตรหาร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ = จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ X 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
Your answer
ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms