แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอ Class ID และ Class Enrollment Key สำหรับตรวจสอบผลงานด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม Turnitin
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอ Class ID และ Class Enrollment Key สำหรับตรวจสอบผลงานด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์/บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำชี้แจง
1. บริการนี้สำหรับอาจารย์/บุคลากรที่ต้องการตรวจสอบผลงานด้วยตนเอง

2. บรรณารักษ์จะแจ้ง Class ID และ Class Enrollment Key ให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

3. กำหนดให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@swu.ac.th, @g.swu.ac.th) ในการเข้าใช้งาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 โทร.02-6495443
อีเมล: asklibrarian@g.swu.ac.th
เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/libswu/

ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์
โทร: 02-649-5421, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 27232
อีเมล: oklib@g.swu.ac.th
เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th/

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2562
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse