รับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ….
เปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 18 เมษายน 2566

(กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อการรับฟัง
แบบรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ….
คำอธิบายหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างระเบียบฯ ที่นำมารับฟังความคิดเห็น
- โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ เพื่อห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดเป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ

- กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *
ผู้เกี่ยวข้อง
สมาชิกสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่ในสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ *
ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy