แบบสอบถามความคิดเห็นจากการใช้ เว็บเพจครูพยนต์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อคำถาม ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
คำตอบจากสอบถามนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุง/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นี้ต่อไป
ขอขอบคุณ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question