แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.up.ac.th เพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์คณะให้มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
Required
สถานภาพผู้ใช้บริการ *
Required
ตอนที่ 2 ประเด็นประเมิน
ระดับคะแนน
5=ดีเยี่ยม/มากที่สุด
4=ดี/มาก
3=พอใช้/ปานกลาง
2=น้อย
1=ต้องปรับปรุง/น้อยมาก
นิยาม : เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของคณะ และเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ของคณะ
ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย *
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ *
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ *
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
ด้านประโยชน์และการการใช้งานเว็บไซต์
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ *
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
ด้านกราฟิกและการออกแบบเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย *
5. เว็บไซต์มีความเร็วในการแสดงภาพ อักษร และข้อมูลต่างๆ *
6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
7. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะ
Your answer
ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms