แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองคลังและพัสดุ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. หน่วยงาน / คณะ
Your answer
4. สถานะ
5. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
6. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3.ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
4.ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5.ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6.มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7.รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
8.ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
9.ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
10. ใช้งานง่ายการตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms