GGAE Online Registration Form - Formulario de registro en línea de GGAE- Mẫu Đơn Ghi Danh Trực Tuyến GGAE
Please fill out this registration form to the best of your abilities, when received, you can expect to have a GGAE representative contact you shortly to inform you of your class options. Please allow us at least one week to contact.

Por favor complete este formulario de registro de la mejor manera posible. Espere que un representante de GGAE se comunique con usted para informarle sobre sus opciones de clases. Permítanos al menos una semana para ponernos en contacto con usted.

Xin vui lòng điền vào mẫu đơn ghi danh với khả năng hiểu biết tốt nhất của quý vị. Sau khi chúng tôi nhận được, quý vị sẽ được đại diện của Trung Tâm Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove liên lạc để thông báo về việc chọn lớp học. Xin vui lòng chờ ít nhất một tuần để chúng tôi liên lạc lại.

Non-Discrimination Statement: Garden Grove Unified School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, military status or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. Uniform complaint procedures are on the GGUSD.US website

Lời Tuyên Bố Chống Sự Phân Biệt Đối Xử: Học Khu Garden Grove cấm các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, đe doạ và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động, hoặc tuyển dụng dựa vào cơ sở lập luận thực tế hay chủ quan về nguồn gốc tổ tiên, tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, định hướng giới tính, sự biểu lộ giới tính, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng, xu hướng tình dục, làm cha mẹ, mang thai, tình trạng hôn nhân gia đình, tình trạng quân đội hoặc có liên quan đến một người hoặc một nhóm người với một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hay chủ quan. Các quy trình khiếu nại đồng nhất có trên trang mạng GGUSD.US
Email address *
What Type of classes are you looking for? (Please see the course catalog on our website for detailed descriptions) ¿Qué tipo de clases está buscando? (Consulte el catálogo de cursos en nuestro sitio web para obtener descripciones detalladas) Các lớp học nào quý vị đang tìm kiếm? (Vui lòng xem chi tiết danh sách các khoá học trên trang mạng của chúng tôi) *
What is your First Name? ¿Cuál es su primer nombre? Tên của bạn là gì? *
What is your Last Name? ¿ Cuál es su apellido? Họ của bạn là gì? *
What is your Birthdate? Month/Day/Year ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mes/Dia/Año Ngày sinh của bạn là gì? Tháng/Ngày/Năm *
MM
/
DD
/
YYYY
What is your Mailing Address? ¿Cual es su dirección? Địa chỉ liên lạc của bạn là gì? *
What is your Phone Number? ¿Cuál es su número de teléfono? Số điện thoại của bạn là gì? *
What is your gender? ¿Cuál es su género? Giới tính của bạn là gì? *
What is your preferred time to go to school? ¿A qué hora prefieres ir a la escuela? Bạn muốn chọn học vào giờ nào? *
What country were you born in? ¿En qué país usted nació? Bạn được sinh ra ở quốc gia nào? *
How many TOTAL years of school have you taken in America and in your home country? ¿Cuántos años EN TOTAL estudiaste en la escuela--en los Estados Unidos y sumando los años que estudiaste en su país? Bạn đã học TỔNG CỘNG bao nhiêu năm tại Mỹ và tại nước nhà của bạn? *
What is the highest diploma or degree you have earned? ¿Cuál es el título más alto que ha obtenido? Chứng chỉ hay văn bằng cao nhất mà bạn đã đạt được là gì? *
Did you earn this degree outside of the United States? ¿Obtuvo este título fuera de los Estados Unidos? Phần lớn thời gian học và lấy bằng ở bên ngoài Hoa Kỳ? *
Are you Hispanic or Latino? ¿Eres Hispano/Latino? Bạn là người gốc Tây Ban Nha hay Mỹ La Tinh? *
What is your Race? ¿Cuál es su raza? Chủng tộc của bạn là gì? *
What is your Native Language? ¿Cuál es tu idioma nativo? Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? *
Why are you coming to school? Please select up to two(2) options. ¿Por qué vienes a la escuela? Elige dos opciones. Mục đích bạn đi học là gì? Vui lòng chọn ít nhất 2 câu trả lời. *
Required
What is your Labor Force Status? ¿Cuál es su situación laboral? Tình trạng nghề nghiệp của bạn là gì? *
Employment Barriers - Mark any that apply Barreras de empleo - marque todo lo que corresponda Các trở ngại kiếm việc làm - đánh dấu vào ô thích hợp *
Required
Personal Status - Mark Any that Apply Estado personal: marque los que correspondan Tình trạng cá nhân - Đánh dấu bất kỳ ô nào *
Required
How many children under the age of 18 do you have? ¿Cuántos hijos menores de 18 años tiene? Bạn có bao nhiêu đứa con dưới 18 tuổi? *
CalWORKS eligibility - Is your Income Elegibilidad para CalWORKS - qué opción representa sus ingresos Các yếu tố hội đủ điều kiện CalWORKS - Thu nhập của bạn *
What level of English speaking do you think you have? ¿Qué nivel de Inglés crees que tienes? Bạn nghĩ khả năng nói tiếng Anh của bạn ở trình độ nào? *
Do you have a computer with reliable internet access at home? ¿Tiene una computadora con acceso confiable a Internet en casa? Bạn có máy vi tính kết nối mạng tại nhà hay không?
How did you hear about our school? ¿Como se enteró de nuestra escuela? Làm thế nào mà bạn biết trường của chúng tôi? *
Have you attended Lincoln Education Center before? // ¿Ha asistido antes al Centro de Educación de Lincoln? // Trước đó bạn có từng học tại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln không? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Garden Grove Unified School District. Report Abuse