แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
คำชี้แจง  1  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   2.ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง  มาก และมากที่สุด   3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านโดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล
Clear selection
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ด้านการบริหารทั่วไป
1.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
4.การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
น้อย
ป่นกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
5.การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
10.การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบันองค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy