Žádost o výkonnostní knížku DDCCR
Jak zažádat o výkonnostní knížku

Každý závodník je povinen před prvním startem získat výkonnostní knížku (VK), do které se mu zapisují ocenění na zkouškách (viz Zkoušky) a bodové ohodnocení za umístění na závodě (viz Závody).

Cena výkonnostní knížky nebo jeho duplikátu je pro člena DDCCR 70 Kč nebo 2,5 EUR, pro nečlena DDCCR  120 Kč nebo 5 EUR. Platbu za vystavení VK je nutno provést na účet klubu. Jinak než na účet klubu platit nelze.

Způsob platby za vystavení VK:
a) Převodem na účet
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21 Praha 1
číslo účtu: 2400248987/2010 , variabilní symbol 2
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení
Pro platby v eur je to IBAN: CZ0620100000002500248992, Swift-code: FIOBCZPPXXX
b) Složenkou typu A
Dětská 128/9, Praha 10, 100 00
číslo účtu: 2400248987/2010 , variabilní symbol 2
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení

Po odeslání žádosti a připsání poplatku na účet klubu Vám bude VK nejpozději do 21 dnů vystavena a odeslána na adresu uvedenou v žádosti.
Počítejte s tím, že vystavení VK může trvat až 21 dnů a to ode dne, kdy splníte všechny podmínky.  Pak ještě cca 2 dny jeho doručení Českou poštou. Žádejte proto o VK včas!
Můžete se však s vystavitelem VK domluvit na osobním předání – např. na akci, kde plánujete společnou účast nebo pokud si pořadatel či rozhodčí VK vyzvedne. Vystavitel  VK musí čekat na ověření připsání vaší platby na účet DDCCR, nežádejte proto vystavení VK „ze dne na den“.
Pamatujte na skutečnost, že rozhodčí závodu/zkoušek vám nesmí umožnit start, pokud mu nepředložíte řádně vyplněnou a podepsanou VK!

Ztráta výkonností knížky
V případě ztráty nebo zcizení výkonnostní knížky je její majitel povinen informovat výbor klubu a podat žádost o vystavení duplikátu.
Cena duplikátu je pro člena DDCCR 70 Kč nebo 2,5 EUR, pro nečlena DDCCR 120 Kč nebo 5 EUR. Platbu je nutno provést na účet klubu (2400248987/2010, variabilní symbol 2).
Vystavení duplikátu je časově náročnější vzhledem k nutnosti zpětného zapsání vykonaných zkoušek. Nenechávejte tedy tuto záležitost na poslední chvíli.
Odeslánín formuláře stvrzujete, že jste všechny údaje uvedl úplně a pravdivě a že souhlasíte s jejich zpracováním pro potřeby DDCCR.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení a jméno psovoda *
Trvalé bydliště *
Ulice, č.p., město, pokud se nejedná o ČR, uveďte i stát
PSČ *
Doručovací adresa
nevyplňujte pokud je stejná jako adresa trv. bydliště
Telefon *
Jméno psa *
psy s PP - jméno dle průkazu původu
Plemeno *
Datum narození psa *
Číslo čipu / tetování *
Registrační číslo u psů zapsaných do regitru psů bez PP
Pro psy bez PP
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ *
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)                                                                                                                                                                                                   Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu speciálního výcviku Českého kynologického svazu, z.s       Číslo a název Klubu … 946 Dog Dancing Club Czech Republic ( dále jen DDCCR) …....je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.                                                            Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).                                                                                                                             Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.                                                     Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.                                                                                                                                Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:                                                                                         * Českému kynologickému svazu, z.s.                                                                                                                                                        * příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)                                                                                          * Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení                                                                              * příslušným orgánům státní správy a samosprávy,a to za účelem                                                                                                      * vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,                                             * identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)                                                                                                 * žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.                                                                                                                                             Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné klubu.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮSouhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky;za účelem                     * marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),                                                                                                            * prezentace na webu, youtube                                                                                                                                                                    * prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),                                                                                  * prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech DDCCR a Sdružení.                                                             Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail,za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných DDCCR, apod.).                                                                                                                                                                         Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).                                                                                            Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:                                                                                                  * ČKS,                                                                                                                                                                                                               * Příslušné Krajské organizaci ČKS                                                                                                                                                            * Předsednictvu ČKS                                                                                                                                                                                     Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:                                                                                                                                        * mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),                                                                                                                 * požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),                                                                                                                                          * na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,                                               * na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,                                                                                              * na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,         * podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení                                                                                                               Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.  
Poznámka
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy