รายงานการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
ใช้รายงานการดำเนินงานรายโครงการ จัดทำโดย นางแสงอรุณ บุญศรี สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่โครงการ
วันที่รายงาน
MM
/
DD
/
YYYY
อำเภอ *
ตำบล *
กรุณาระบุชื่อตำบล
หมู่ที่ *
ชื่อโครงการ *
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในด้านปริมาณงาน *
เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน
กรณีอยู่ระหว่างดำเนินงานขณะนี้ส่วนที่ดำเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณงาน
ดำเนินงานคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (เดือน / ปี)
MM
/
DD
/
YYYY
ความก้าวหน้าในด้านแผนปฏิบัติงาน
Clear selection
ความก้าวหน้าในการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่
Clear selection
กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาบระยะเวลาแผนงานที่กำหนดเนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
กรณียังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก
ได้มีการจัดทำประกาศข้อมูล รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ติดประกาศ ณ สถานที่ราชการที่ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า ๑)
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างจัดแสดงไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยมีการระบุชื่อ หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงาน ประเภทและชนิดสิ่งก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง ชื่อผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ วงเงินงบประมาณ ชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)
Clear selection
เหตุผลที่ไม่มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ช่องทางต่าง ๆ (เลือกได้มากกว่า ๑ ช่องทาง) *
Required
ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต โครงการฯ (เลือกได้มากกว่า ๑) *
Required
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการโดยร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม จำนวนกี่คน
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการด้วยการรับจ้างจำนวนกี่คน
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการโดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในพื้นที่ จำนวนกี่คน
แผนงานขยายประโยชน์จากโครงการ
Clear selection
กรุณาตอบกรณีมีแผนงานขยายประโยชน์จากโครงการ
การจัดทำโครงการมุ่งให้เกิด
Clear selection
มีศูนย์สนับสนุนการบริหารโครงการ ฯ ในพื้นที่
Clear selection
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ
ข้อเสนอแนะ /แนวทางการดำเนินการแก้ไข
บันทึกข้อมูล e-GP
1. การบันทึกโครงการ e-GP
บันทึกข้อมูล PO
1. การบันทึกโครงการ PO
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy