แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
115 responses
Loading...
Loading responses…
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. อายุ
No responses yet for this question.
3. ระดับการศึกษา
No responses yet for this question.
4. ตำแหน่ง
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
1) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ
No responses yet for this question.
1.2) ด้านการบริหารงบประมาณ
No responses yet for this question.
1.3) ด้านการบริหารงานบุคคล
No responses yet for this question.
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
No responses yet for this question.
2) ความพึงพอใจต่อการบริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1) ด้านอาคารสถานที่
No responses yet for this question.
2.2) ด้านสวัสดิการ
No responses yet for this question.
2.3) ด้านข้อมูลข่าวสาร
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
1. จุดเด่นของการให้บริการ
No responses yet for this question.
2. จุดที่ควรปรับปรุง
No responses yet for this question.
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
No responses yet for this question.
++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1...ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ++
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.