แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำผลไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่ขอรับบริการเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์จากสำนักศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
3. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจ โดยใส่เครื่องหมาย จุด ลงใน วงกลม ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริการ
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ประสบการณ์ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ริการด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดทำเครื่องหมาย จุด ในช่องที่ตรงกับคว่ามคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2= พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย *
1.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว *
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง *
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ *
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
2.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น *
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง *
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ *
3.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
Clear selection
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ *
4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว *
4.3 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy