แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

1. โปรดตอบคำถามทุกข้อตามคำแนะนำแต่ละตอน ตามสภาพที่เป็นจริงในความรู้สึกของท่าน อนึ่งข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีลกระทบต่อตัวท่าน คำตอบที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
2. คำตอบมี 4 ตอน
ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยคำนึงถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านได้ไปใช้บริการซ้ำเป็นประจำ

  ตอนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

  ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า) โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 คำตอบ ระดับคะแนน 0 - 10 คะแนน

  การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า(Database)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(Electronic)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การกำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Action)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การเก็บรักษาลูกค้า(Retention)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยคุณภาพการให้บริการ

  คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับคะแนน 0 - 10 คะแนน

  แพทย์เฉพาะทาง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ระบบการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความสะดวกในการรับบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สวัสดิการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการซ้ำโรงพยาบาลเอกชน

  แบบสอบถามการตัดสินใจใช้บริการซ้ำโรงพยาบาลเอกชน คำชี้แจง โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 คำตอบ ระดับคะแนน 0 - 10 คะแนน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question