แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการอบรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question