Guktie sïjhth mijjen kraannajgujmie laavenjostedh juktie mijjen regijovnem nænnoesåbpoe darjodh?
Interreg lea bielie EU:n sïemesvuekiepolitihkeste juktie raastenrastah prosjekth finansieradidh. Orre Interregprogrammeboelhke sæjhta vaesedh 2021 raejeste 2027 raajan. Programme sæjhta Soemen, Sveerjen jïh Nöörjen noerhtemes bielieh feerhmedh, jïh sæjhta åarjese ryöhkedh dajvi gåajkoe Österbotten Soemesne, Västernorrland Sveerjesne jïh Nordlaante Nöörjesne jïh Saepmie.

Daelie dov lea nuepie baajnehtidh mah teemah mah maehtieh jeenjemes viehkiehtidh mijjen regijovnem nænnoestidh.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
E-påaste-adresse
Datne dan åvteste vaestedh *
Mah teemah maehtebe sinsitneste lïeredh jïh guktie ektesne orre innovatijve raerieh gaavnedh juktie mijjen dajvem fryöjstehkåbpoe jïh gaahtjemevæjkele darjodh? Veeljh vïjhte daejstie teemijste: *
Required
Dov mïelen mietie, mah leah doh stööremes evtiedimmiehaestemh mijjen regijovnesne båetijen aejkien?
Dov naan raeriestimmieh nommen bïjre don orre Interreg-programmese:
Orre Interreg-programme aaj webinaarh ïedtjeladtjide soejkesjeminie. Datne sïjhth vielie bïevnesh gaavnedh dan bïjre mænngan fïerhten Interreg-programmen nedtesæjrojne Noerhte jïh BA. Lissine bïevnesh aaj sijhtieh Romsan jïh Finnmarhken fylhkentjïelten, Nordlaanten fylhkentjïelten jïh saemiedigkien nedtesæjrosne årrodh. Jis datne sïjhth /dov årganisasjovne sæjhta meatan årrodh, maahtah årganisasjovnen nommem jïh e-påasteadressem sïjse bïejedh vuelielisnie. Gaskesadtemebïevnesh ajve åtnasuvvieh juktie webinaarese bööredidh.
Dov gaskesadtemebïevnesh ajve åtnasuvvieh programmeradimmieprosessesne jïh dïsse mij lea bijjielisnie neebnesovveme, jïh båarhte vaaltasuvvieh 31.12.2021. Romsan jïh Finnmarhken fylhkentjïelte sæjhta dov persovnebïevnesh luhpieslaakan jïh jearsoeslaakan gïetedidh. Daesnie maahtah lohkedh guktie mijjieh dov persovnebïevnesh gïetedibie jïh mah reaktah datne åtnah goh registreradamme mijjen systeemine: https://www.tffk.no/personvern-og-informasjonskapsler-cookies/personvern.2528.aspx
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy