Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice
V současnosti je zpracovávána Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice.
Pořizovatelem této studie je MÚ Kopřivnice, zpracovatelem je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

Cílem studie je vytvořit komplexní dokument umožňující řešení problémů krajiny, zejména
v nezastavěném území.
Účelem studie je vytvořit základní podklad pro zkvalitnění plánovací a rozhodovací činnosti v krajině.

Důležitým podkladem pro zpracování této studie jsou názory občanů (odborné veřejnosti a všech
zajímajících se o krajinu, ochranu přírody). Proto prosíme o vyplnění následujícího anketního formuláře.

S dotazy je možno se obrátit na Ing. Markétu Kvitovou, vedoucí odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče MÚ Kopřivnice - tel.: 556 879 692, e-mail: marketa.kvitova@koprivnice.cz

Anketní formulář bude přístupný do 31.5.2017.

1. Věk respondenta
2. Nejvyšší ukončené vzdělání
3. Postavení
4. Bydliště - obec
Your answer
5. Za největší problém vaší obce – okolní krajiny podle důležitosti považujete - (označte 1 až 5; 5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém, případně uveďte konkrétní lokalitu)
nedostatek zeleně v okolí
špatnou prostupnost zeleně, krajiny, nedostatečné možnosti pěších procházek
nedostatečnou údržbu zeleně, volných ploch, krajiny
nedostatečné sportovně rekreační možnosti
negativní důsledky přívalových dešťů a splachy půdy z okolních pozemků, eroze
dopravu, její rušivé vlivy
nedostatečné možnosti pro cyklodopravu
nadměrnou ochranu přírody a krajiny bránící rozvoji sídel
chov psů a jiných domácích zvířat a navazující problémy
chov hospodářských zvířat a navazující problémy (např. oplocení v krajině)
případně uveďte konkrétní lokalitu (označte 1 až 5; 5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém)
Your answer
6. Za nejvíce potřebné ve vaší obci – okolní krajině podle důležitosti považujete - (označte 1 až 5; 5 – nejvíce potřebné, 4 - velmi, 3 - průměrně, 2 - málo, 1 - není potřebné, případně uveďte konkrétní lokalitu)
omezení nové výstavby ve volné krajině
zřízení, rozšíření sítě cyklostezek
lepší prostupnost / přístup do okolní krajiny
rozšíření veřejné zeleně, údržby stromů a keřů, výsadba alejí
dovybavení území lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, přístřešky apod.
zlepšení osvětlení cest, stezek - odstranění problémových míst
odstranění černých skládek
rozšíření parkovacích ploch pro automobily v obci (městě) a v krajině
průběžné odstraňování přestárlé vzrostlé zeleně a náhrada novou výsadbou (např. přestárlé aleje)
vymezení ploch vhodných pro volný pohyb psů
protierozní/ protipovodňovou ochranu, údržbu propustků a příkopů
případně uveďte konkrétní lokalitu (označte 1 až 5; 5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém)
Your answer
7. Jste spokojen s údržbou a čistotou zeleně v okolí bydliště, obce?
8. Chcete se odstěhovat z obce, proč?
9. Kde trávíte volný čas?
10. Označte nejzávadnější a nejpříjemnější místo, lokality v obci a v okolní krajině
Your answer
11. Jste pro omezení volné návštěvnosti vybraných lesů, parků, zpoplatnění návštěvnosti a jejich trvalý dozor?
12. Jste pro obnovu historických hodnot krajiny (aleje, technické památky, kapličky, památná místa apod.)
Pokud ano, uveďte jaké a kde
Your answer
13. Za největší problém krajiny – z hlediska vodního hospodářství - podle důležitosti považujete - ( označte 1 až 5; 5 - velmi velký problém, 4 - velký, 3 - průměrný, 2 - malý, 1 - není problém)
riziko povodní
riziko splachů z okolních pozemků
vznik podmáčených míst
existence svahových nestabilit (sesuvů)
nedostatečné odvádění dešťových vod
14. Za nejvíce potřebné z hlediska vodního hospodářství považujete - (označte 1 až 5; 5 - nejvíce potřebné, 4 - velmi , 3 - průměrně, 2 - málo, 1 - není potřebné)
realizaci ochranných prvků proti povodním
realizaci ochranných prvků proti splachům z okolních pozemků
úpravu odtokových poměrů, zejména dešťových vod
výstavbu kanalizace pro splaškové vody
zajištění ochrany vodních děl (studní), příp. pramenišť apod.
eliminaci kontaminace podzemní nebo povrchové vody
jiné (prosím specifikujte) (označte 1 až 5; 5 - nejvíce potřebné, 4 - velmi , 3 - průměrně, 2 - málo, 1 - není potřebné)
Your answer
15. Za potřebnou z hlediska rozvoje obcí považujete výstavbu - (označte 1 až 5; 5 - nejvíce potřebné, 4 - velmi , 3 - průměrně, 2 - málo, 1 - není potřebné)
výstavbu průmyslových zón a skladových areálů ve volné krajině
výstavbu zemědělských areálů ve volné krajině
nákupních center po obvodu stávající zástavby (při výjezdech z obce – města)
zástavby pro bydlení ve volné krajině
rozvoj (rozšíření) mezinárodního letiště v Mošnově
16. Vnímáte specifika okolní krajiny, svého regionu
17. Postrádáte nějakou cyklostezku nebo pěší stezku do některé z okolních obcí nebo na některé místo v okolí obce?
Pokud jste v předchozí otázce zvolili ano, tak napište - pěší a odkud kam a cyklo a odkud kam
Your answer
18. Napište jiná Vaše doporučení, návrhy a připomínky k využívání okolní krajiny
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms