แบบประเมินการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 The International Forum on Human Library in the Digital Age
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
หน่วยงาน/สังกัด *
Your answer
1. วิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย
1.2 ใช้คำพูด น้ำเสียงชัดเจน
1.3 ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
1.4 มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
1.5 การรักษาเวลา
1.6 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
2. วิธีการจัดงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เนื้อหาของการเสวนา
2.2 ผู้เข้าร่วมการเสวนามีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการเสวนา
2.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
2.4 นิทรรศการ Living book
3. ความพร้อมของการจัดงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่
3.2 สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
3.3 เอกสารประกอบ
3.4 ระยะเวลา
3.5 อาหารกลางวัน อาหารว่าง
3.6 การประสานงานและการอำนวยความสะดวก
4. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
❀☺❀ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน ❀☺❀
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms