แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>>> คำชี้แจง <<<<
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารในรูปแบบของการพัฒนาองค์การโดยการนำหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นเครื่องมือ ซึ่งตาม PMQA หมวดที่ 1 ถือว่าผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
>> ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหารตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
>> ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

>>>> คำอธิบาย <<<<
1. ประเด็นการนำองค์การของผู้บริหาร ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่
1.1) การกำหนดทิศทางขององค์การ
1.2) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้
1.3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
1.4) การให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ
1.5) การเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้บริหารในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เช่น สอดคล้องกับค่านิยม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น

2. การนำองค์การ หมายถึง การมุ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารชี้นำและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์การมีผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดำเนินการที่ดี รวมถึงระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ผู้บริหาร หมายถึง
3.1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.5) ผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service