បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលសៀវភៅរួបវិទ្យាពិសេស ភាគ៣ តាមរយៈ អ៊ីម៉ែល
បន្ទាប់ពីទទួលបានការ Like និង Share ចំនួន ៥០០០ នោះអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី (បានបំពេញ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល) និងទទួលបាន សៀវភៅដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈ អ៊ីម៉ែលរបស់ខ្លួន (សៀវភៅ រូបវិទ្យាពិសេស ភាគ២)។
គោត្តនាម និងនាមខ្លួន (Full Name): *
(ចូរបំពេញឈ្មោះរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាភាសាខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស)
ភេទ(Sex): *
អាយុ (Age): *
(សូមបំពេញ អាយុពិតរបស់អ្នក)
មុខរបរបច្ចុប្បន្ន (Occupation): *
ឈ្មោះអង្គភាព (Organization): *
(បើអ្នកជាសិស្ស ឬ គ្រូបង្រៀន សូមបំពេញឈ្មោះសាលារៀនរបស់អ្នក)
អាស័យដ្ឋាន (Address): *
(សូមពេញអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក ដោយបំពេញ ស្រុក, ខេត្ត ប៉ុណ្ណោះ)
អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល (Email Address): *
(សូមពេញអាស័យអ៊ីម៉ែល តែមួយគត់ ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ឬអាចប្រើប្រាស់បាន, ឧ. example@example.com )
មូលហេតុដែលអ្នកចង់បានសៀវភៅ (Your reason to get this book): *
(សូមបំពេញមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកចង់បានសៀវភៅនេះ និងគោលដៅដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សៀវភៅ)
មតិផ្សេងៗ (Your opinions): *
(សូមបំពេញមតិផ្សេងៗរបស់អ្នក ដែលមិនមាននៅក្នុងសំណួរខាងលើ និងចុងក្រោយចុច Submit ជាការស្រេច។)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy