แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรผู้ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  2. มีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับทำงานวิจัย
  3. ความสะดวกในการทำงานวิจัย
  4. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  Please enter one response per row
  This is a required question