โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 ที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning)ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง 25 มกราคม 2555

คำชี้แจงสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านระบบ (e-learning)
2. แบบสอบถามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ตลอดจนวิธีการดำเนินการพัฒนาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
3. คำตอบของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสนอแนะ/ปรับปรุง และการพัฒนาบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างสูงสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล
4. กรุณา คลิก ลงในช่องว่างของแต่ละข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
5. กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง ............................ ที่กำหนดให้
6. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และส่งคืนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555


ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning)

  คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณา คลิกที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับดังนี้ 5 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ มากที่สุด 4 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ มาก 3 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ ปานกลาง 2 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ น้อย 1 หมายถึง ตรงกับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning)

  This is a required question
  ท่านพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร(หลักสูตรที่เรียน)
  1. การสมัครเรียนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย
  2. การเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย
  3. การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการออกแบบ รูปร่าง ตำแหน่ง การจัดวางของหน้าจอ และเมนูต่าง ๆ เหมาะสม
  4. การนำเข้าสู่บทเรียนทำให้ท่านสนใจที่จะศึกษาเนื้อหา
  5. การใช้เสียงในการบรรยาย น่าสนใจและน่าติดตาม
  6. การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว น่าสนใจและน่าติดตาม
  7. เนื้อหาในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการถ่ายทอดความรู้ด้วยการอธิบายและยกตัวอย่างชัดเจนทำให้ท่านเข้าใจเนื้อหา
  8. แบบทดสอบในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถวัดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน
  9. หลังการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตร มากขึ้น
  10. โดยสรุปท่านพึงพอใจกับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  11. การแจกประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์
  13. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อทางหน้าเว็บไซต์ (e-learning)
  15. การติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนระหว่างการเรียน
  16. ระยะเวลาในการเรียน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง สำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลของท่าน

  This is a required question
  This is a required question