Ögonläkarenkäten 2019 för offentlig verksamhet med offentlig finansiering. Del 1:
Del 1, ögonspecialister
Vilket sjukhus och/eller klinik svarar du för? *
Your answer
Verksamhetschef/Klinikchef? *
Your answer
emailadress? *
Your answer
Jag har informerat privata vårdgivare i mitt upptagningsområde om enkäten. *
1. Antal anställda* specialister (vecka 4)
*Alla specialister som har anställning oavsett om de tjänstgör eller ej. Skall även innefatta specialister som har tidsbegränsade förordnanden såvida de inte har anställning på annan ögonklinik och sålunda redovisas på denna klinik. Förhållandena skall gälla vecka 4. Inhyrda läkare skall ej tas med.
Your answer
2a. Könsfördelning specialister
Antal kvinnor
Your answer
2b. Könsfördelning specialister
Antal män
Your answer
3a. Antal specialisterna som har nedsatt tjänstgöringsgrad eller är helt tjänstlediga (vecka 4)
Här avses nedsatt tjänstgöringsgrad p.g.a. deltidstjänst, delpension, föräldraledighet eller annan tjänstledighet. Jourkompensation, semester eller tjänstledighet för studier/forskning som ingår i arbetet skall ej tas med.
Your answer
3b. Ange den sammanlagda tjänstledigheten, i fråga 3a, i antal tjänster
Your answer
4a. Antal av specialisterna vars anställning medför helt eller delvis tjänstgöring inom universitet (vecka 4)
Här skall tjänstgöring redovisas i den omfattning som är avtalat med universitet.
Your answer
4b. Ange den sammanlagda tjänstgöringen som detta omfattar i antal tjänster (vecka 4)
Your answer
5a. Hur täcker antalet anställda specialister tjänstgöringsbehovet på kliniken inom den givna ekonomiska ramen?
Under de förutsättningar avseende tjänstegrad som beskrivits ovan. Frågan måste avvägas mot samma fråga avseende ST-läkare. Anges som antal tjänster. Positiva tal anger överskott, negativa tal anger brist. Är kliniken i balans dvs det finns varken behov eller överskott är ditt svar 0.
Your answer
5b. Hur täcker antalet anställda specialister behovet på kliniken för att uppfylla sitt totala uppdrag.
Under de förutsättningar avseende tjänstegrad som beskrivits ovan. Frågan måste avvägas mot samma fråga avseende ST-läkare. Anges som antal tjänster. Positiva tal anger överskott, negativa tal anger brist.
Your answer
6. Åldersfördelning specialister
Ange antal anställda specialister inom respektive åldersintervall
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30-34 år
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-66
>66
7a. Antal specialister som avslutat sin tjänst under år 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Antal specialister som avgått med ålderspension
Antal specialister som avgått med förtida pension eller hel sjukpension
Antal specialister som av annat skäl avslutat sin tjänst
7b. Antal specialister som delvis minskat sin tjänstgöringsgrad under år 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Antal specialister som erhållit delpension eller delsjukpension
Antal specialister som av annat skäl minskat sin tjänst
7c. Av de specialister som avslutat eller minskat sin tjänstgöringsgrad av andra skäl så har det berott på:
För varje specificerad orsak nedan anges antal specialister som avslutat/minskat tjänstgöringsgrad.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ny specialisttjänst i offentlig vård
Ny specialisttjänst i privat vård med offentlig finansiering
Ny specialisttjänst i privat vård med privat finansiering
Ny specialist tjänst i utlandet
Ny tjänst utanför specialiteten
Arbete huvudsakligen som stafettläkare
Inget av ovanstående eller okänt
8. Antal specialister som påbörjat sin tjänstgöring under år 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt antal
varav fortsatt sin tjänstgöring hos Er som specialist efter färdigs ST-utbildning hos Er
varav rekryterats från offentlig vård
varav rekryterats från privat vård med offentlig finansiering
varav tidigare arbetat huvudsakligen som stafettläkare
varav rekryterats från utlandet
9. Från vilka regioner har rekryteringen skett, ange antal?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Norra
Mellersta
Stockholm/Gotland
Västra
Sydöstra
Södra
Annat land
10. Antal specialister med högre akademisk utbildningsnivå (dvs högre än läkarexamen, ej vikarier)?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
medicine doktorsgrad (alla som disputerat även docenter och professorer)