ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม
มีความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
มีความขยันอดทน อุตสาหะ
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความและแปลความได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถในการเรียนรู้งาน
ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลา
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทำงานท่ามกลางความกดดันได้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/การนำเสนองาน/การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms