แบบประเมินความพึงพอใจ งานโสตทัศนศึกษา

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด
เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด | 4 - มาก | 3 - ปานกลาง | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
  This is a required question
  1.1 การให้บริการเป็นะบบและเป็นขั้นตอน
  1.2 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน อย่างยุติธรรม
  1.3 มีคู่มือเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด แจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน
  1.4 มีแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมให้บริการ
  Please enter one response per row
  1.1 การให้บริการเป็นะบบและเป็นขั้นตอน
  1.2 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน อย่างยุติธรรม
  1.3 มีคู่มือเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด แจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน
  1.4 มีแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมให้บริการ
  Please enter one response per row
  1.1 การให้บริการเป็นะบบและเป็นขั้นตอน
  1.2 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน อย่างยุติธรรม
  1.3 มีคู่มือเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด แจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน
  1.4 มีแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมให้บริการ
  Please enter one response per row
  1.1 การให้บริการเป็นะบบและเป็นขั้นตอน
  1.2 มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน อย่างยุติธรรม
  1.3 มีคู่มือเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด แจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน
  1.4 มีแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมให้บริการ
  Please enter one response per row
  2.1 บุคลากรดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  2.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
  2.3 บุคลากรให้บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร และอัธยาศัยดี
  Please enter one response per row
  3.1 มีทรัพยากรสารสนเทศ/สื่อโสตทัศนศึกษาเพียงพอและพร้อมให้บริการ
  3.2 มีช่องทางสำหรับสืบค้นวัสดุสื่อโสตได้สะดวกรวดเร็ว 
  3.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์บริการมัลติมีเดีย
  3.4 จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์, วีดิทัศน์, โปรเจคเตอร์ ,มีเพียงพอ และความทันสมัยและอุปกรณ์และเครื่องมือ
  3.5 ความเหมาะสมของวัสดุสื่อโสตตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  4.1 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ
  4.2   เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ดี
  Please enter one response per row
  This is a required question