ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567
เรียนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ในการสมัครเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับและยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
💌ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567💌
ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณตามลำดับการลงทะเบียน
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse