03.11.2022 Rejestracja na szkolenie / Реєстація на семінар
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z korzystaniem ze wsparcia w projekcie „reSTART” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych jest Fundacja Ukraina (Lider - realizator projektu) z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail: iod@fundacjaukraina.eu 
2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@fundacjaukraina.eu, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 571 330 203
3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
5. Odbiorcami moich danych osobowych będą: - Beneficjent - Lider projektu, tj. Fundacja Ukraina z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, - Partnerzy projektu: Gmina Wrocław  z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław; Fundacja Kalejdoskop Kultur z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a, 50-079 Wrocław; Fundacja MODE z siedzibą przy ul. Energetycznej 14, 53-330  Wrocław - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, 02-595 Warszawa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa oraz podmioty, które na zlecenie Lidera i Partnerów projektu uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.
6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (tj. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu;
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu
8. Posiadam prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, gdyż przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNYCH I WIZERUNKU
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych w zakresie pochodzenia etnicznego oraz wizerunku przez Fundację Ukraina z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail: iod@fundacjaukraina.eu w celach realizacji projektu „reSTART” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
Także zgadzam się na przesyłanie na adres mojej skrzynki mailowej informacji marketingowych Fundacji Ukraina, informacji o organizowanych przez Fundację Ukraina wydarzeniach i szkoleniach a także o newsletter w pozostałym zakresie działalności Fundacji Ukraina.
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNYCH I WIZERUNKU *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Ukraina. Report Abuse