เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

ข้อสอบอยู่หน้า 11 ทำข้อสอบทุกข้อ จำนวน 15 ข้อ ให้อ่านคำสั่งในตัวข้อสอบให้ชัดเจน ตอน 1 ให้คลิกตอบข้อใดข้อหนึ่ง ตอน 2 ใสคำตอบที่เป็นตัวเลขในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question