ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Email address *
ประวัติส่วนตัว
สถานที่ ที่ต้องการเข้าอบรม *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล(ภาษาไทย) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ - สกุล(ภาษาอังกฤษ) *
ABC ตัวพิมพ์ใหญ่
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
วัน / เดือน / ปีเกิด *
01-01-2561
อายุ ( ปี ) *
ศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
การรับราชการทหาร *
ประวัติการศึกษา (สูงสุด) *
ปริญญาตรี,ปริญญาโท
ชื่อสถาบัน *
จังหวัด *
สาขาวิชาที่จบ *
ประวัติการทำงาน ชื่อบริษัท ( ไม่เคยทำให้ลงไม่เคย) *
ตำแหน่ง ( ไม่เคยทำให้ลงไม่เคย) *
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อท่านได้ที่ *
คุณ .... / ความสัมพันธ์ / เบอร์โทรศัพท์
ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครจากสื่อใด *
ระบุข้อมูลจากสื่อที่ทราบ *
หลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( รับสมัคร วันนี้ - 15 มี.ค.62)
1. ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก
1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ itbs@itbsthai.com ก่อน 15 มี.ค.62
2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS ก่อนวันที่ 15 มี.ค.62 (ส่งมาที่ คุณโชติกา ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)
3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ ก่อนว้ันที่ 15 มี.ค.62
การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service