Cais gan cwsmeriaid newydd / New Client application
Please note that we operate from Benllech, Anglesey, and mainly cover the areas from Benllech to Llangefni, from Llangefni following the A5 to Menai Bridge and Bangor and back along the A5025 to Benllech. If you live outside this area, please text first to 07725 091 254 to see where the pick-up point would be.
1 EICH MANYLION / YOUR DETAILS
Os ydych gyda trwydded yrru yn barod yna rhowch y manylion sy'n ymddangos arni. Os nad yw eich trwydded wedi cyrraedd yna rhowch y manylion a fydd yn ymddangos ar eich trwydded.

If you already possess a driving licence then enter the details as shown on it. If the licence has not yet arrived, just complete with the details that will appear on your licence.
Eich teitl / Your title *
Eich enw yn llawn / Your name in full *
Os nad ydych yn cael eich adnabod yn ol eich enw cyntaf yna rhowch eich enw arferol mewn LLYTHRENNAU BRAS e.e. Hugh TOMOS Jones / If you are not known by your first name then give the name you are known by in CAPITAL LETTERS e.g. Hugh TOMOS Jones
Eich cyfeiriad yn llawn / Your address in full *
Eich côd post / Your Post Code *
Rhowch eich rhif gyrrwr os gwelwch yn dda / Please enter your driving licence number (16 digits) *
(Os nad ydych wedi derbyn eich trwydded sgwennwch "DIM WEDI EI DERBYN ETO" / If you have not yet received your licence write NOT YET RECEIVED)
Rhowch eich dyddiad geni os gwelwch yn dda / Please enter your date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Cadarnhewch eich oed presennol (mewn blynyddoedd) / Confirm your present age (in years) *
Cyfeiriad e-bost y dysgwr / Learner's email address *
Gwnewch yn siwr os gwelwch yn dda bod eich sustem ebost yn adnabod wyn@dysgugyrru.cymru fel ebost diogel er mwyn osgoi iddynt cael eu hanfon i'r bin sbwriel! / Please include wyn@dysgugyrru.cymru in your safe-senders /contacts list in order to avoid our emails being sent to your trash bin!
Rhowch rif ffôn symudol y dysgwr yma/ Enter the learner's mobile phone number *
Mae'n bwysig mai rhif y sawl sy'n dymuno cael gwersi gyrru sydd yma gan y byddwn angen cyfathrebu yn gyson a'n gilydd / It's important that it's the learner's number that you enter here as we will need to communicate regularly
Rhif ffôn cyswllt arall / Other contact phone number (os yn bosib / if possible)
Pryd hoffech ddechrau dysgu gyrru hefo ni? When would you like to start to learn to drive with us? NODWCH: Ar hyn o bryd, does dim llawer o slotiau ar gael a mae'n bosib y bydd oedi cyn i ni allu cynnig dyddiad cychwyn i chwi. NOTE: At present there aren't many slots available and it's possible that there can be a delay before we can offer a start date for you. *
Cewch ddewis mwy nac un opsiwn / You can choose more than one option
Required
Pa ffordd yr hoffech i mi gysylltu a chi / How do you prefer to be contacted? *
Dewisiwch o leiaf 2 / Please choose at least 2
Required
2 CADARNHAD O'CH HAWL I YRRU / VERIFICATION OF YOUR RIGHT TO DRIVE
Dilynwch y linc www.gov.uk/view-driving-licence i gael eich "check-code" a mi wneith hyn ganiatau i mi wirio'ch leisians ar-lein. Byddwch angen:

1. Eich rhif gyrru oddi ar y leisians
2. Eich rhif yswiriant cenedlaethol
3. Eich côd post

Cysylltwch a mi os ydych angen cymorth.

Follow the link www.gov.uk/view-driving-licence to obtain your "check-code" which will enable me to verify your licence on-line. You will need:

1. your licence number
2. your national insurance number
3. your postcode.

Please contact me if you need any assistance.
Rhowch y "check-code" yma / Enter the "check code" obtained from the above link
Mae'n hanfodol i mi dderbyn y wybodaeth yma CYN i chwi ddechrau dysgu gyrru gyda mi / It is essential that I am in possession of this information BEFORE you begin to receive driving lessons with me
3 Eich profiad gyrru hyd yma..... / Your driving experience so far.....
Pa un o'r rhain sy'n eich disgrifio orau? Which one describes you the best? *
Required
A ydych wedi llwyddo yn y prawf theori? / Have you passed your theory test? *
Required
Rhowch y dyddiad os ydych wedi llwyddo (neu y dyddiad yr ydych wedi gael i eistedd y prawf theori os yw wedi ei gadarnhau) / Give date if you've passed the theory test (or give date if booked)
MM
/
DD
/
YYYY
Os oes arnoch help gyda dysgu y theori yna rhowch dic yma / If you need help with your theory please tick *
Cewch fynediad am ddim i "Theory Test Pro" fel cwsmar / You will be given free access to Theory Test Pro software and app as a Drive for Life customer
Captionless Image
Required
A ydych wedi rhoi cynnig ar y prawf gyrru o gwbwl? / Have you attempted your driving test at all? *
Required
Os felly rhowch fanylion yma / If you have already attempted your driving test, please give details below
Os yw dyddiad y prawf gyrru wedi ei sicrhau rhowch y manylion yma / If driving test is already booked, please give date and time
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
4 GWYBODAETH BELLACH / OTHER INFORMATION
A ydych angen gwisgo sbectol neu lensys llygaid i yrru yn gyfreithlon? / Do you need glasses or contact lenses to drive legally? *
It is an offence to drive with eyesight that does not conform with the government's driving eyesight rules which can be found at https://www.gov.uk/driving-eyesight-rules
Meddyginiaeth yr ydych yn gymryd, eich iechyd a chyflyrau sy'n amharu ar eich gallu i ganolbwyntio / Medication you are taking, your health and conditions which can affect your concentration *
Gall hyn gyfeirio at unrhyw gyflwr y tybiech i fod yn bwysig i mi wybod amdano fel pryder difrifol, dyslecsia ac unrhyw anabledd sy'n berthnasol. This can be any condition you feel might be important for me to know about such as severe anxiety, dyslexia and any relevant disability. Cofiwch hefyd nad ydych i yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau o unrhyw fath a all effeithio ar eich gallu i bwyso a mesur ac ymateb yn brydlon. Also remember that you must not drive under the influence of alcohol or drugs of any kind which impair your judgement and ability to react promptly. (MAE'N RHAID I CHI ADAEL I MI WYBOD YN SYTH OS OES GENNYCH AMHEUAETH. YOU MUST INFORM ME IMMEDIATELY IF YOU ARE UNSURE. GADEWCH 24 AWR AR OL YFED ALCOHOL CYN GYRRU FY NGHAR I NEU UNRHYW GAR ARALL. PLEASE DO NOT DRIVE MY CAR OR ANY OTHER WITHIN 24 HOURS AFTER YOUR LAST DRINK OF ALCOHOL)
Pa bryd ydych yn rhydd i gael gwersi i ddysgu gyrru? / When are you free to have driving lessons? *
Mae'n gofyn i hwn fod mor fanwl a phosib gan gynnwys cyfnodau rhydd neu diwrnodau i ffwrdd o'r gwaith. This should be as detailed as possible and include free periods, or known days off from work, shifts etc. Mae gyda'r nos a phen wythnosau yn brysur felly ceisiwch gynnwys diwrnodau yr wythnos rhwng 9am a 6pm. Evenings and weekends are the busiest periods so please try to include a weekday between 9am-6pm
Pa hyd gwers fyddech yn hoffi? How long would you like your lessons to be? (dewisiwch pob un sy'n briodol / select all that apply) *
Required
Pam ydych yn dymuno cychwyn cael gwersi hefo mi rwan? What are your reasons for applying for lessons with me at this time? *
(Dewisiwch pob un sy'n briodol / Choose all that apply)
Required
Sut yr hoffwch dalu am eich gwersi? How do you wish to pay for your lessons? *
Required
Lle fuasech yn lecio cychwyn a gorffen eich gwersi? Where would you like to start and finish your lessons? *
Rhaid cyfarfod a gorffen o fewn 1 filltir i'r ardaloedd sy'n dangos islaw. / Meeting and dropping off must be no further than 1 mile from the areas shown below. (Fodd bynnag, yr agosaf i Bangor fedrwn gyfarfod, y gorau oll gan na fyddwch yn gorfod gyrru ymhell i ymweld a'r mathau gwahanol o lonnydd sydd ar gael / However, the closer to Bangor we meet, the better value for money it is for you as you will not need to drive far to reach the most suitable areas for training)
Required
Os ydych dan 18 oed rhowch ENW, PERTHYNAS, CYFEIRIAD, EBOST a RHIF FFON SYMUDOL eich rhiant neu warcheidwad sydd wedi awdurdodi'r ddatganiad yma. If you are under the age of 18, enter the NAME, RELATIONSHIP, ADDRESS, EMAIL ADDRESS and MOBILE PHONE NUMBER of the parent or guardian who has authorised this declaration
DIM EI ANGEN OS YDYCH YN 18 OED NEU HŶN / NOT REQUIRED IF YOU ARE 18 OR OVER
Sut y clywsoch am Drive for Life? / How did you hear about Drive for Life? *
If it was a personal recommendation from a former client of Drive for Life, please give name. Otherwise state source eg 'Google', 'Facebook' etc
Pa iaith yw eich iaith gyntaf? Which is your first language? *
5 Datganiad / Declaration
Edrychwch ar y termau ac amodau sydd i'w gweld yn www.driveforlife.biz/currenttandcs.pdf / Take a look at the terms and conditions www.driveforlife.biz/currenttandcs.pdf
RYDW I YN CADARNHAU FY MOD / I CONFIRM THAT I :- *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy