แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 62 ของ สพป.นว.2
โปรดอ่านก่อนกรอกข้อมูล การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ส่วนที่ 1-3 ภายหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลฯ ในรูปแบบออนไลน์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถใช้งานได้ง่าย จึงหวังว่าผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแต่ละท่านจะให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล อีกทั้งข้อมูลที่ท่านกรอกทางกลุ่มแผนจะประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เพื่อดำเนินการนำผลงานของท่านเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยทั้งท่านผู้รับผิดชอบโครงการและสำนักงานเขต จะมีผลงานในเชิงประจักษ์ต่อผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
ดำเนินโครงการในไตรมาส ? *
Required
ชื่อโครงการ ? (ชื่อโครงการตามแผน) *
Your answer
ตอบสนองกลยุทธ์ที่ ? / โครงการลำดับที่ ? *
Your answer
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 62 หรือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. (บาท) ? *
Your answer
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท) ? *
Your answer
งบประมาณคงเหลือ (บาท) ?
Your answer
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ? *
Your answer
วิธีการดำเนินกิจกรรม ? (อธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร) *
Your answer
ผลการดำเนินโครงการ ? (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) *
Your answer
ปัญหาและอุปสรรค ?
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service