แบบประเมินผลการบรรยายวิทยากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย "ความรู้เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจำปี 2562
งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
เลือกข้อที่ตรงกับการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของท่าน
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
วันที่บรรยาย 13 กรกฎาคม 2562
ระดับอุดมศึกษา
เพศของผู้ตอบแบบประเมินผล *
รหัสนักศึกษา (โปรดระบุ) *
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจ
ก่อนการบรรยาย ท่านรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หลังการบรรยาย ท่านรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากร
ชื่อวิทยากร คุณวิจิตรา ทินพนาสวัสดิ์
ระดับการให้คะแนน ดังนี้ 5 = ดีมาก / 4 = ดี / 3 = พอใช้ / 2 = ปรับปรุง / 1 = ใช้ไม่ได้
การประเมินผลความพึงพอใจ *
5
4
3
2
1
1.ความเหมาะสมของผู้บรรยาย (คุณวุฒิ ประสบการณ์)
2.การเตรียมตัว และบุคลิกภาพในการบรรยาย
3.เนื้อหาที่บรรยายสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย
4.การบรรยายชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
5.การใช้สื่อในการนำเสนอเหมาะสม
6.การสรุปเนื้อหาที่ครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
7.การตอบคำถามชัดเจน และตรงประเด็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KTB Group. Report Abuse