ESTUDI SOBRE LA RELACIÓ PROFESSIONAL ENTRE L'ODONTÒLEG I EL PROTÈTIC DENTAL: Qüestionari d'auto-complementació per a protètics
Amb aquest qüestionari volem conèixer la vostra opinió sobre la relació que manteniu amb els Odontòlegs amb els quals treballeu i les causes dels problemes que apareixen en la realització de les pròtesis.

En cas de treballar amb més d'una clínica dental, respongui d'acord al que creu que seria majoritàriament aplicable al conjunt d'elles.

Si us plau, ompli les preguntes marcant la casella que correspongui, o segons les indicacions que se li especifiquin.

Moltes gràcies per col·laborar.

1. Sexe *
2. Edat *
3. Experiència Professional *
4. Com ha adquirit les competències per a la realització de pròtesi? (Marqui TOTES les respostes que consideri.) *
Required
5. Règim laboral en què exerceix la seva professió. (Marqui TOTES les respostes que siguin procedents. Si té més d'un règim adjudiqui un nombre de l'1 al 4, sent 1 al que dedica més hores de treball i 4 al que menys.) *
No procedeix
Autònom en laboratori propi
Assalariat en laboratori propi
Autònom en laboratori aliè
Assalariat en laboratori aliè
1
2
3
4
6. Número de professionals que treballen en el laboratori on treballa. *
7. Tipus de pròtesi que realitza. (Marqui TOTES les respostes que consideri oportunes.) *
8. Amb quantes clíniques dentals treballa? *
9. Ha pogut escollir les clíniques amb les que treballa? *
10. Quin és el perfil de la/les clínica/ques amb la/les que treballa majoritàriament? (Marqui TOTES les respostes que consideri oportunes.) *
Required
11. Què és el que més valora de la/les clínica/ques amb la/les que treballa? (Ordeni les respostes de l'1 al 7, sent 1 el que més valora i 7 el que menys valora.) *
1
2
3
4
5
6
7
8
La relació personal
Que permeti terminis adequats per a fabricar les pròtesis
Proximitat geogràfica de la clínica
Que permeti preus raonables
Qualitat de la feina
Facilitat de comunicació
Mida del la clínica (número d'odontòlegs amb els que compta la clínica)
Terminis de cobraments
12. Quin mitjà de comunicació utilitza l'odontòleg per a la prescripció dels treballs de pròtesi? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Prescripció escrita
Trucada telefònica
Trobada personal
Correu electrònic
WhatsApp o altra missatgeria per telèfon mòbil
Videoconferència
Altres
13. En cas d'utilitzar altres mitjans de comunicació, a més de la prescripció escrita, per què creu que l'odontòleg els utilitza? (Marqui TOTES les respostes que consideri.) *
Required
14. FORMULARI que utilitza habitualment l'odontòleg per a la prescripció escrita. (Si utilitza més d'un formulari, adjudiqui un nombre de l'1 al 4, sent 1 el que més utilitza i 4 el que menys.) *
No procedeix
És un formulari que ha confeccionat l'odontòleg
És el formulari del vostre laboratori
És un formulari d'una associació professional o científica
No utilitza cap formulari estandarditzat, fa una nota escrita
1
2
3
4
15. Freqüència amb la que truca a l'odontòleg per a obtenir més informació sobre les seves prescripcions. *
16. Quin és l'interval de temps que acostuma a donar-li l'odontòleg per a realitzar la seva feina? (Marqui només UNA resposta) *
17. Davant d'un problema amb una pròtesi, quin mitjà utilitza l'odontòleg per a informar-lo i comentar-li les possibles solucions? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Nota escrita
Trucada telefònica
Trobada personal
Correu electrònic
WhatsApp o altra missatgeria de telèfon mòbil
Videoconferència
Altres
18. Com valora, en termes generals, la comunicació que vostè te amb els odontòlegs amb qui treballa? *
19. Qui buida les impressions d'ALGINAT realitzades a la clínica dental? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Clínica dental
Laboratori de pròtesis
20. Qui buida les impressions d'ELASTÒMERS (silicones, polièters i polisulfurs) realitzades a la clínica dental? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Clínica dental
Laboratori de pròtesis
21. L'odontòleg pren registres d'arc facial? *
22. L'odontòleg munta en articulador els models per a la fabricació de la pròtesi abans d'enviar-los al laboratori? *
23. Qui pren la decisió del color per a les PRÒTESIS AMOVIBLES que impliquen el sector estètic? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Clínica dental
Laboratori de pròtesis
24. Qui pren la decisió del color per a les PRÒTESIS FIXES sobre dents o implants que impliquen el sector estètic? *
Mai
Ocasionalment
Habitualment
Sempre
Clínica dental
Laboratori de pròtesis
25. Finalment, indiqui la seva opinió sobre la freqüència dels següents errors durant l'elaboració de les pròtesis: (marqui no procedeix si els odontòlegs amb qui treballa no utilitzen alguna de les tècniques de les indicades com a susceptible d’error)  *
No procedeix
Infreqüent
Freqüent
Molt freqüent
ERRORS EN LA PREPARACIÓ de dents per a pròtesi fixa per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA PREPARACIÓ de dents per a pròtesis parcial amovible per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesis fixes unitàries per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesis fixes parcials per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesis fixes de tota una arcada per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesis parcials amovibles per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesi sobre implants unitàries per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesi sobre implants parcials per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA IMPRESSIÓ de pròtesi sobre implants de tota una arcada per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA PRESA DE REGISTRES INTERMAXILARS d'intercuspidació per part de l'odontòleg
ERRORS EN LA PRESA DE REGISTRES INTERMAXILARS en una nova intercuspidació (relació cèntrica) per part de l'odontòleg
ARTICULADOR: Error en la presa dels registres de l'arc facial per part de l'odontòleg
ARTICULADOR: Error per l'absència dels registre d'arc facial per part de l'odontòleg
ARTICULADOR: Errors en el muntatge dels models a l'articulador
ERRORS DURANT EL BUIDAT D'IMPRESSIONS per a pròtesis fixes i amovibles
ERRORS DURANT EL BUIDAT D'IMPRESSIONS per a pròtesis sobre implants
ERRORS EN LA PRESA DE COLOR per a pròtesi amovible
ERRORS EN LA PRESA DE COLOR per a pròtesi fixa sobre dents o implants
Prescripció amb informació escassa per part de l'odontòleg
Errors de l'odontòleg en la valoració de la pròtesi durant les proves (metall, etc.)
Errors atribuïbles al laboratori en la fabricació de la pròtesi
Errors atribuïbles a que el laboratori no ha seguit la prescripció de l'odontòleg
Errors atribuïbles a que el laboratori assumeix fabricar pròtesis a partir d'impressions o registres deficients
Errors atribuïbles a la falta de temps per part del laboratori per a l'adequada fabricació de la pròtesi
Submit
This form was created inside of Universitat Internacional de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms