แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2562
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่่ 2 การบริหารพัฒนาอาจารย์
สวนที่ 3 กระบวนการบริหารหลักสูตร
ส่วนที่ 4 กระบวนการเรียนการสอน

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตร

5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรในระดับมาก
3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรในระดับปานกลาง
2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรในระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด

ท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ใช่หรือไม่
Clear selection
ท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ พื้นที่ี
Clear selection
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy