Dotazník pro databázi expertů transformační zkušenosti

Hlavním cílem tohoto dotazníku je získat podklady pro vytvoření databáze českých expertů a expertek s transformační zkušeností. Tyto experty bude od roku 2015 využívat Česká rozvojová agentura v rámci jejího nového nástroje zahraniční rozvojové spolupráce.

Vedlejším cílem dotazníku je zmapovat dosavadní využití transformační zkušenosti České republiky v zahraničí jako podklad pro studii Ústavu mezinárodních vztahů, kterou využije Ministerstvo zahraničních věcí pro uplatnění české transformační zkušenosti v nástrojích Evropské unie a české rozvojové spolupráce.

Vyplňování vám zabere max. 10 minut. Dotazník je rozdělený do tří bloků: identifikační údaje, vymezení předmětu expertízy a informace experta či expertky pro zapojení do nového nástroje ČRA. Děkujeme Vám za jeho vyplnění.

  1. Vaše identifikační údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Vaše expertíza v oblasti transformačních zkušeností

  Transformačními zkušenostmi, které chce Česká republika předávat v zahraničí, rozumíme všechny zkušenosti z procesu transformace České republiky po roce 1989 spojené s vytvářením demokratického a sociálně-tržního prostředí, vládou zákona, budováním a proměnou státní správy, místní samosprávy, veřejných a vzdělávacích institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti a jejich kapacit. Také mohou být spojené se specifickou zkušeností z přibližování se k Evropské unii. V každém případě se jedná o zkušenosti, které nemají tradiční dárci. Nedisponujete-li žádnou expertizou v oblasti transformační zkušenosti, přeskočte na blok číslo tři.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Informace potřebné pro zařazení do podkladů databáze expertů a expertek

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question