Ffurflen Gais Aelodaeth
Llanwch pob adran o’r ffurflen yma os gwelwch yn dda. Darllenwch ein harolwg Aelodaeth: http://bit.ly/guide-cym
Eich enw:
Your answer
Enw eich Corff:
Your answer
Eich safle:
Your answer
Cyfeiriad e-bost:
Your answer
Cyfeiriad post:
Your answer
Rhif Ffôn:
Your answer
Gwefan URL:
Your answer
Ydy eich corff yn defnyddio unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol?
Math o Gorff: (dewiswch un dewis)
Ydy eich corff yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr:
Gweithgaredd cyfredol:
Ysgrifennwch fanylion cryno o’ch cynlluniau isod os gwelwch yn dda:
Your answer
Rhowch ddisgrifiad cryno o’ch corff a’ch rheswm/rhesymau dros ymuno gyda’r Ganolfan: (dim mwy an 200 o eiriau)
Your answer
Faint o staff ac/neu wirfoddolwyr sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan yn eich gweithgareddau ffilm?
Your answer
Oes gan eich corff unrhyw anghenion hyfforddi neu ddatblygu neilltuol? Rhowch fanylion cryno os gwelwch yn dd (dim mwy na 200 o eiriau):
Your answer
Os oes gan eich corff gynllun aelodaeth, nodwch fanylion cryno os gwelwch yn dda o’r telerau yma (yn cynnwys pwy sydd yn gymwys i fod yn aelod a beth mae aelodaeth yn ei gynnwys):
Your answer
Manylion am y Lleoliad:
Llanwch yr adran yma os ydych yn dangos ffilmiau ar hyn o bryd ac yn defnyddio’r un lleoliad(au) yn rheolaidd).
Enw(au)’r lleoliad:
Your answer
Nifer y sgriniau:
Your answer
Nifer y seddi (fesul sgrin):
Your answer
Fformat taflunio: (dewiswch pob un sydd yn berthnasol os gwelwch yn dda)
Hygyrchedd: (dewiswch pob un sydd yn berthnasol)
Manylion am yr Ŵyl:
Llanwch yr adran yma os ydy’ch corff yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gwyliau ffilm.
Sut fyddech chi’n disgrifio eich cyfranogiad?
Pryd mae eich gweithgaredd gŵyl ffilm yn cael ei gynnal?
Your answer
Ar gyfartaledd faint o ddangosiadau ffilm sydd yn cael eu cynnal yn ystod yr ŵyl?
Your answer
Oes yna weithgaredd datblygu cynulleidfa yn digwydd ar wahân i dyddiadau’r ŵyl?
Your answer
Manylion Rhaglennu:
Llanwch yr adran yma os ydych yn dangos ffilmiau ar hyn o bryd.
Ydych chi’n rhaglennu’n fewnol drwy ddelio’n uniongyrchol gyda dosbarthwyr a deiliaid hawliau neu ydych chi’n defnyddio gwasanaeth rhaglennu allanol?
Nodwch enw’r gwasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio os gwelwch yn dda:
Your answer
Bras amcan o’r % o ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol annibynnol mewn rhaglen flynyddol: (h.y. nid cynyrchiadau stiwdio mawr yr Unol Daleithiau)
Your answer
Ydych chi’n rhedeg rhaglen llawn amser: (h.y. dangosadau dyddiol rheolaidd) neu ran amser o ffilmiau?
Ar gyfartaledd, faint o ddangosiadau ydych chi’n eu cynnal bob blwyddyn?
Your answer
Ar gyfartaledd, faint o dderbyniadau ydych chi’n ei gyflawni bob blwyddyn?
Your answer
Datganiad Aelodaeth & Gwarchod Data
Datganiad Aelodaeth:

Trwy lofnodi’r datganiad yma a chyflwyno eich cais am aelodaeth, rydych chi’n cytuno i’r canlynol:

- Ymrwymiad gweithredol i weledigaeth FAN a nodir yn BFI2020, gydag uchelgais ar y cyd i ymestyn dewis ffilm, cynyddu ac ehangu cynulleidfaoedd ffilm a gwella cyfleoedd i gynulleidfaoedd ymgysylltu gyda ffilm a dysgu am ffilm.

- Cyfranogi yng ngweithgaredd y Ganolfan gyda dull o weithredu sydd yn agored, yn broffesynol ac ar y cyd

- Cadw llinellau agored a rheolaidd o gyfathrebu gyda’r Corff Arweiniol Canolfan Ffilm ac aelodau eraill o FAN, trafod cyfleoedd a phryderon yn berthynol i’r. Ganolfan fel maen nhw’n codi.

- Cydymffurfo gyda deddfau, rheolau, rheoliadau a chanllawiau statudol neu wirfoddol yn berthynol i arddangos ffilmiau i’r cyhoedd a chynulleidfaoedd sydd yn aelodau yn unig

- Cydnabod a hyrwyddo cefnogaeth y Loteri Cenedlaethol mewn perthynas â gweithgaredd FAN

- Caniatau i Ganolfan Ffilm Cymru ddefnyddio manylion eich gweithgareddau dangosiadau a nodir yn y cais i roi diweddariadau i BFI ar faint a ffurf eich aelodaeth.

Gwarchod Data:

Gall yr wybodaeth a ddarparwch gael ei gadw ar gyfrifiadur. Gellir ei ddefnyddio i brosesu ceisiadau, dyfarniadau ac i baratoi ystadegau. Gallwn hefyd fod yn rhwymedig i rannu gwybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cadw’r hawl i ganslo unrhyw gais a gofyn am ad-daliad o gyllid os caiff gwybodaeth ffug neu anghyflawn ei darparu. I ddarllen ein datganiad preifatrwydd llawn, ewch i www.chapter.org/cy/preifatrwydd

Byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i ofalu am eich manylion personol. Caiff yr holl ddata personol y byddwch yn pederfynu ei rannu â ni ei gadw’n ddiogel ac ond ei ddefnyddio gyda’ch caniatâd llawn. Byddwn ond yn cysylltu â chi yn y modd yr hoffwch chi, a byddwn yn sicrhau fod popeth caiff ei yrru i chi yn berthnasol i’n rhaglen, digwyddiadau, cynnyrch, gwasanaethau a’r gwahanol ffyrdd y medrwch ein cefnogi.

Gwnewch yn siŵr eich bod mewn rheolaeth o’ch gwybodaeth. Mae pobl hawl gennych chi ofyn i ni beidio ei ddefnyddio unrhyw dro yr hoffwch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi newid nei ddiddymu eich dewisiadau, ffoniwch 02920 311067 neu e-bostiwch lisa@filmhubwales.org

Wrth ymuno gyda’r Ganolfan fe fyddwch yn cael eich ychwanegu yn awtomatig at ein rhestr bostio newyddlen ac adroddiad swyddfa docynnau (BFI). O dro i dro hefyd hoffai Canolfan Ffilm Cymru ddefnyddio’r manylion cyswllt rydych wedi eu darparu yn y cais aelodaeth (e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn) i gysylltu gyda chi ynghylch, neu i'ch cysylltu chi gyda'r canlynol:

- Gweithgareddau’r Ganolfan sydd yn berthnasol, yn cynnwys cyfleoedd cyllido, hyfforddiant a rhwydweithio;
- Eitemau newyddion, adroddiadau a chyhoeddiadau eraill o ddiddordeb i arddangoswyr ffilm;
- Cyfleoedd i gymryd rhan mewn ymchwil i helpu FAN i ddeall perfformiad yn erbyn ei amcanion neu i ddysgu rhagor am anghenion cefnfogi arddangoswyr ffilm.

Ydych chi’n cytuno ein bod yn gallu defnyddio eich manylion cyswllt i’r diben yma?
Arddangosir enw eich corff ar ein gwefan fel Aelod Craidd neu Aelod Cyswllt?
Rhestr Wirio Cais
TELERAU DEALLTWRIAETH
Fe fydd telerau aelodaeth yn rhedeg o ddyddiad y cytundeb hwn. Gall y naill gorff neu’r llall derfynu’r aelodaeth ar rybudd ysgrifenedig o ddeg diwrnod ar hugain (30) heb gosbau na rhwymedigaethau. Nid yw llofnodi’r cais hwn yn ymgymeriad ffurfiol. Mae’n awgrymu y bydd y llofnodwyr yn ceisio cyrraedd, hyd eithaf eu gallu, yr amcanion a nodwyd uchod. Ar ran y corff yr wyf yn ei gynrychioli, rwy’n dymuno llofnodi’r cais hwn am aelodaeth a chyfrannu at ddatblygiad pellach Canolfan Ffilm Cymru.
Llofnod
Your answer
Dyddiad
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Film Hub Wales. Report Abuse - Terms of Service