Umowa Afilacyjna

Umowa określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania afiliacji strony internetowej www.paryz-tanie-zwiedzanie.com przygotowanej w formie modułu wyszukiwarki będącej własnością LFT.
1. LFT oświadcza, że jest właścicielem domeny: www.lekierfrance.com i bazy danych umieszczonej na tej stronie. Oświadcza również, że LEKIER SP. z O.O. jest pełnomocnikiem LFT.
2. AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem domeny
3. LFT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie AFILIANTA linku przekierowującego na moduł wyszukiwarki strony LFT.
4. AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na Swojej stronie internetowej narzędzia przekierowującego użytkownika sieci do modułu wyszukiwarki LFT i umieszczenia banera prowadzącego do strony LFT www.lekierfrance.com
5. LFT odpowiada za sprawne funkcjonowanie afiliacji oraz bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji.
6. LFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie afiliacji wynikającej z problemów na łączach, problemów z autoryzacją kart kredytowych, brakiem zasilania oraz innych czynników niezależnych od LFT.
7. LFT ma prawo kontrolować istnienie i funkcjonowanie afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA.
8. AFILIANT z tytułu niniejszej umowy otrzymuje prowizje, wyłącznie gdy: 1 przypadek: użytkownik sieci dokona za pośrednictwem linku umieszczonego na jego stronie internetowej, zakupu świadczeń z oferty umieszczonej na stronie LFT oraz dokona zapłaty kartą bankową za te świadczenia. 2 przypadek: użytkownik wybierze płatność gotówką w biurze AFILIANTA i dokona tam zapłaty.
9. AFILIANT a) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości zakupionego świadczenia. b) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną gotówką w biurze AFILIANTA poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości świadczenia, oraz doliczoną przez niego opłatę manipulacyjną obsługi klienta w biurze, od 2 do 5% wartości zakupionego świadczenia.
10. Prowizja 5 % w obu przypadkach a i b będzie wypłacana w terminie 21 dni po otrzymaniu od AFILIANTA faktury.
11. Naliczoną opłatę manipulacyjną od 2 do 5% AFILIANT zatrzymuje dla siebie.
12. AFILIANT otrzymuje prowizję na podstawie raportu generowanego w Panelu Administracyjnym znajdującym się na stronie LFT do którego otrzymał dostęp poprzez stronę http://www.lekierfrance.com/partner.php
13. AFILIANT oświadcza, że na jego stronie nie znajdują się treści ani linki do stron o tematyce pornograficznej ani innej, która jest zakazana prawem.
14. Przekazywanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym może odbywać się za zgodą LFT.
15. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
16. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
17. W przypadku rażących naruszeń postanowień umowy może być ona rozwiązana z natychmiastowym skutkiem.
18. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
19. W sprawach nie unormowanych niniejszej Umowy mają zastosowania przepisy międzynarodowego prawa handlowego.
20. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby LFT - trybunał w Pontoise Francja.
21. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
22. Postanowienia końcowe.
a) w przypadku płatności dokonanej przez klienta kartą kredytową w euro, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT.
b) w przypadku płatności dokonanej przez klienta systemem e-card, kartą bankową lub przelewem w PLN, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LP.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question