แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
ประเภทผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด
ด้านเวลาในการให้บริการ
5
4
3
2
1
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
การบริการมีความรวดเร็ว
Clear selection
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนบริการตามที่กำหนดไว้
ความเหมาะสมของช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์
Clear selection
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
5
4
3
2
1
ความเพียงพอของบุคลากรในการให้บริการ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการให้บริการ
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
การมีบุคลิกภาพที่ดีและความใส่ใจของบุคลากรในการให้บริการ
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
5
4
3
2
1
ความชัดเจนของป้าย/สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ความเหมาะสมและการเข้าถึงจุด/ช่อง การบริการที่สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ เครื่องเขียน
Clear selection
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
กรุณาระบุปัญหา หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการให้บริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suratthani School. Report Abuse