Inscrición en "Aplicacións da Intelixencia Artificial nos servizos públicos"
Formulario de inscrición para a actividade "Aplicacións da Intelixencia Artificial nos servizos públicos"

As ligazóns dos streaming serán enviadas por correo electrónico e publicaranse na web.

Ligazón á web do GaiásTech: https://gaiastech.xunta.gal/
Sesión á que desexa inscribirse *
Required
Modalidade de asistencia
Asistencia presencial ata cubrir aforo, confirmarase o día previo
Clear selection
Nome *
Apelidos *
Empresa / entidade
Correo electrónico *
Comunicación de actividades por correo electrónico
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento:
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:
Xestionar a súa inscrición e participación nas actividades de difusión organizadas pola Amtega a través do GaiásTech, así como, no seu caso, o control de acceso ou asistencia ás mesmas. Envío de comunicacións informativas, a través do correo electrónico, relativas a outras actividades organizadas por GaiásTech que poidan ser do seu interese, no suposto de outorgar o consentimento ao efecto a través da marcación do correspondente recadro do formulario de inscrición.


Lexitimación para o tratamento:
O cumprimento dunha misión realizada en interese público en base á Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; á Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, e ao Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos. No seu caso, consentimento outorgado polo interesado.

Destinatarios dos datos:
Amtega e Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.

Exercicio de dereitos:
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento previamente outorgado, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:
https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Acepto as condicións de privacidade *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy