แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้เเจง
แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่่งผลการประเมินนี้จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และขอความกรุณาท่านกรอกแบบสอบถามตามความจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
(โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
เพศ
สถานภาพ *
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
หน่วยงาน *
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
(โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
กระบวนการขั้นตอน/กระบวนการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน
2. มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
3. การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย รวดเร็ว
4. มีฟังก์ชันครอบคลุมการทำงาน
5. ระบบมีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับเข้าใจง่าย
6. ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว
ด้านเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน
8. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ
9. รายงานผลในระบบฯ สามารถนำไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารได้
10. ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
11. ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
12. ระบบฯ แสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
13. ระบบฯ มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
14. ระบบฯ มีการป้องกันข้อมูลเสียหาย
15. ระบบฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
16. เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว
17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อม และมีจิตสำนึกในการให้บริการของผู้ให้บริการ
19. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
20. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี
21. ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
22. ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบเเบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service