Опитування про фонему Е після голосних в іншомовних назвах
Вітаємо у фонетичному дослідженні! Приділіть, будь ласка, деякий час для участі в опитуванні сайту «Ізборник».

В українській літературній мові в іншомовних словах після голосних звук [е] звичайно передається літерою Е, а звуки [jе] — літерою Є. Проте це відбувається не завжди послідовно; інколи вимова не відповідає написанню через орфографічні приписи, інколи через традицію. З різних причин буває складно визначити справжній фонемний склад таких слів.

Ваші відповіді допоможуть прояснити особливості функціонування фонеми Е в українській мові.

Неправильних відповідей на питання цієї анкети не існує! Суто суб’єктивне сприйняття звучання запропонованих слів і є предметом дослідження. (Звуки, вимова яких цікавить, позначаються за допомогою літери ε.)

Ваші відповіді важливі!

абітуріεнт *
Аверроεс *
аεродром, аεронавтика, компонент аеро *
алоε, алоεподібний *
апноε, гіперпноε *
Аріεль *
аудіεнція *
біεнале *
брандмауεр *
буεр, буεрист *
Венесуεла, венесуεльці *
віуεла, віуεліст *
гаεр *
гаціεнда *
Габріεль *
Гебріεл *
геεна *
генуεзький, генуεзці *
гігіεна, гігіεнічний *
гіεна *
градіεнт *
Даніεль *
Деміεн *
Деніεл *
Діεго *
діεз, фа-діεз *
діεн *
діεта, діεтичний *
діεцезія *
дуεль, дуεлянт *
дуεнья *
дуεт *
екуεле *
емпіεма *
інгредіεнт *
інтерв’юεр *
інтроεкція *
інфлюεнца (інфлуεнца) *
каланхоε *
каноε *
каріεс *
кліεнт, кліεнтура *
коефіціεнт *
коεфіцієнт *
конгруεнтний *
кріεйтор *
куεїзм *
куεсти *
Лаεрт *
ларіεто *
люεс *
маεстозо *
маεстро *
Маріεтта *
Міхаεль *
менуεт *
міεлін *
міεліт, міεлома *
муεдзин *
ніεло *
оріεнтир, оріεнтація *
оріεнталізм, Оріεнт *
пауεрліфтинг *
паціεнт *
піεліт, піεлонефрит *
піεмія *
піεтет *
піруεт *
плеεр *
еритропоεз, лейкопоεз, компонент поεз *
поεзія *
поεт, поεтичний *
поεма *
проεкт, проεкція, проεктувати *
пуεрилізм *
пуεрперій *
пуεрторіканці, Пуεрто-Ріко *
Рафаεль, прерафаεліти *
реεстр, реεстрація *
реквіεм *
реципіεнт *
ріεлтор *
сапіεнс, сапіεнтація *
силуεт *
сіεнський, Сіεна *
сіεста *
Сіεтл *
спаніεль, кокер-спаніεль *
статуεтка *
суεта, суεта суεт *
сціεнтизм, сціεнтистський *
таεквондо *
траεкторія *
тріεр, тріεрувати *
тріεра *
Тріεст *
Умбріεль *
фаεтон *
феεрія *
фіεста *
флаεр *
флоεма *
фраεр *
фуεте *
Ваша стать *
Ваш вік *
Ваша освіта *
Ваше місце проживання *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service