แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ศูนย์วิจัยฯ
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
ความถี่ในการเข้าใช้ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ต้องปรับปรุง
1. ด้านเนื้อหา
5
4
3
2
1
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
5
4
3
2
1
หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ด้านความสะดวกและการนำไปใช้
5
4
3
2
1
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
มีข้อมูลครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ สามารถนำไปใช้งานได้
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
Your answer
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมินนะคะ
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service