แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รหัส 2557)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา วิชาเอก พลศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ ระดับปริญญาตรี
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ(ระบุ))
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวบัตรประชาชน (13 หลัก) *
เลขประจำตัวนักศึกษา(11 หลัก) *
3. วัน เดือน ปี เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) บ้านเลขที่ , หมู่ที่ ,หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรมือถือ *
5. ภูมิลำเนาของบิดา - มารดา (ระบุจังหวัด)
6. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน (ตอบเพียง 1 ข้อ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy