แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
Email address *
ประเภทของหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม
โปรดระบุหน่วยงานของท่าน
2.ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์จังหวัดแรงงานจังหวัดสุราฎร์ธานี *
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3.ท่านได้นำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
โปรดทำเครื่องหมาย
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
โปรดระบุข้อความ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
6 เนื้อหาของรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ที่ท่านสนใจ * *
(เรียงลำดับจากมากที่สุด=1 ไปหาน้อยที่สุด=5)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงานจังหวัด
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ตารางข้อมูลภาคผนวก
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องปรับปรุงควรปรับปรุงประเดนใด
โปรดระบุ
9. ท่านเห็นควรให้เพิ่มเนื้อหาสาระในส่วนใดบ้าง
โปรดระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
(ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service